بازدید: 2294
پرینت

 

 A/ شماره حساب های حقوقی:

بنام :  شرکت توسـعه تجـارت گـیتا  (سهامی خاص)

 ________________________________________________________

بانک ملت / حساب جاری جام / قابل پرداخت در سراسر کشور

شماره حساب : 4279001876

شناسه شبا : IR84 0120 0000 0000 4279 0018 76

________________________________________________________

 

 

B/ شماره حساب های حقیقی:

بنام :  سید پیمان طباطبایی حسینی

 ________________________________________________________

بانک سامان / قابل پرداخت در سراسر کشور

شماره حساب: 96028008050571

شماره کارت: 0436-2546-8610-6219

شناسه شبا: IR64 0560 9602 8000 0805 0570 01

________________________________________________________

بانک پاسارگاد / قابل پرداخت در سراسر کشور

شماره حساب: 16078000102470031

شماره کارت: 6067-0963-2910-5022

شناسه شبا: IR680570160780010247003001

________________________________________________________

بانک ملت / قابل پرداخت در سراسر کشور

شماره حساب: 240680221

شماره کارت: 7084- 8783-3378-6104

شناسه شبا: IR61 0120 0200 0000 0240 6802 21

________________________________________________________

بانک صادرات ایران / حساب جاری سپهر / قابل پرداخت در سراسر کشور

شماره حساب: 0101929508002

شماره کارت: 6083-8609-6915-6037

شناسه شبا: IR25 0190 0000 0010 1929 5080 02

________________________________________________________

بانک ملی ایران / حساب جاری سیبا / قابل پرداخت در سراسر کشور

شماره حساب: 0101569516008

شماره کارت: 5426-1976-9974-6037

شناسه شبا: IR79 0170 0000 0010 1569 5160 08

________________________________________________________

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Tel : +98 41 3383 0636

Fax: +98 41 3383 0637

Mobile: +98 914 414 4137

Saba ICT Co | IT & ICT Services and Solutions | www.Saba-ict.com

GITA Trade Development Co | www.Gita-co.com